Uitzendreglement

1.    Deze voorwaarden en de CAO voor Uitzendkrachten (hierna te noemen: de CAO) zijn van toepassing op de relatie tussen de (aspirant)uitzendkracht en Jobchoice Uitzendburo (hierna te noemen: Jobchoice) en op alle eventuele uitzendovereenkomsten die tussen de (aspirant)uitzendkracht en Jobchoice ontstaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.    De (aspirant)uitzendkracht verklaart hierbij dat de verstrekte gegevens en documenten, bij de inschrijving aan Jobchoice in het bijzonder met betrekking tot de identiteit, verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleidingen en wensen, correct en volledig zijn. De (aspirant)uitzendkracht dient Jobchoice steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van een verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.

3.    De inschrijving verplicht de (aspirant)uitzendkracht niet om een aanbod tot uitzendwerk te aanvaarden. De inschrijving verplicht Jobchoice niet om uitzendwerk aan de (aspirant)uitzendkracht aan te bieden.

4.    Telkens zodra de (aspirant)uitzendkracht het tussen de (aspirant)uitzendkracht en Jobchoice overeengekomen uitzendwerk metterdaad aanvangt, ontstaat de uitzendovereenkomst. Het uitzendwerk wordt verricht onder leiding en toezicht van de betreffende opdrachtgever van Jobchoice of van eventueel door die opdrachtgever aan te wijzen derde.

5.    Jobchoice zal bij iedere uitzendovereenkomst schriftelijk aan de (aspirant)uitzendkracht bevestigen wat er over de volgende onderwerpen is afgesproken:
1. Naam, adres, vestigingsplaats en telefoonnummer van de opdrachtgever;
2. Datum begin uitzendwerk;
3. Vermoedelijke werktijden;
4. Vermoedelijke arbeidsomvang;
5. Functie;
6. Feitelijke bruto uurloon excl. wachtdagcompensatie;
7. Eventuele bijzonderheden, zoals kilometervergoeding.
Indien de (aspirant)uitzendkracht meent dat die bevestiging geen correcte of volledige weergave bevat van de gemaakte afspraken, dient men dit onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging schriftelijk aan Jobchoice kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de bevestiging vaststaat.

6.    Iedere uitzendovereenkomst tussen de (aspirant)uitzendkracht en Jobchoice eindigt van rechtswege doordat de uitzending op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Daarnaast kan een tijdstip worden overeengekomen waarop de uitzendovereenkomst uiterlijk eindigt. De uitzendovereenkomst eindigt in ieder geval zodra de (aspirant)uitzendkracht fase A (artikel 8 lid 1 CAO) voltooit.

7.    Ingevolge artikel 9 lid 6 van de CAO wordt de uitzendovereenkomst in geval van ziekte of ongeval van de (aspirant)uitzendkracht geacht met onmiddellijke ingang geëindigd te zijn op verzoek van de opdrachtgever.  In dat geval komt een nieuwe uitzendovereenkomst niet eerder tot stand dan nadat de (aspirant)uitzendkracht het herstel van ziekte of ongeval aan Jobchoice heeft gemeld en in overleg met Jobchoice weer uitzendwerk verricht.

8.    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen is Jobchoice alleen loon aan de (aspirant)uitzendkracht verschuldigd over de gewerkte uren.

9.    Het loon wordt uitbetaald na afloop van iedere periode van 4 weken waarin door de (aspirant)uitzendkracht is gewerkt. De (aspirant)uitzendkracht dient daarvoor wekelijks tijdig –dat wil zeggen uiterlijk op maandag - een tijdverantwoordingsformulier als bedoeld in artikel 19 van de CAO bij Jobchoice in te leveren of door de opdrachtgever te laten inleveren.
Dit tenzij anders wordt overeengekomen met de inlener. Het loon kan uitsluitend uitbetaald worden bij een geldig identiteitsbewijs gedurende de uitzending.

10.    Jobchoice betaalt op algemeen erkende feestdagen, waarop door de (aspirant)uitzendkracht wegens die feestdag niet wordt gewerkt, het feitelijke uurloon door conform artikel 30 lid 2b van de CAO.

11.    De (aspirant)uitzendkracht dient geheimhouding te bewaren omtrent de informatie die men in het kader van de relatie met Jobchoice verkrijgt over vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige gegevens betreffende Jobchoice en/of de opdrachtgever(s) van Jobchoice en/of door de opdrachtgever(s) bij de relatie te betrekken derde(n). Het is de (aspirant)uitzendkracht gedurende de relatie met Jobchoice en daarna verboden om deze gegevens op welke wijze dan ook aan derden gebruik te maken of hiervan zelf- direct of indirect- gebruik te maken.

12.    Indien de (aspirant)uitzendkracht rechtstreeks of via derden –zoals via een ander uitzendburo- een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de opdrachtgever van Jobchoice, dient hij/zij Jobchoice daar vooraf over te informeren.

13.    Door de (aspirant)uitzendkracht verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De (aspirant)uitzendkracht verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Jobchoice om deze gegevens te verwerken (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), binnen Jobchoice uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers en overige derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de totstandkoming en uitvoering van (een) eventuele uitzendovereenkomst.

14.    De (aspirant)uitzendkracht machtigt het UWV en de uitvoerders, van de ingevolgde artikel 32 lid 5 van de CAO, om gebruik te maken van de administratieve gegevens met betrekking tot de ziekteperiode(n), De (aspirant)uitzendkracht verklaart hierbij dat men hetgeen te veel of ten onrechte is uitbetaald op eerste aanmaning onmiddellijk terug zal betalen en dat men bekend is met de bevoegdheid van het UWV en de uitvoerder(s) van de verzekering om het teveel of ten onrechte betaalde te verrekenen met de nog uit te betalen aanvullingen.
... a personal choice!